Naše esenciálne oleje spadajú do 3 kategórií kvality olejov:

Organické certifikované esenciálne oleje: suroviny, z ktorých sú vyrobené, podliehajú štandardom na vystavenie certifikátu USDA. Kritéria na vystavenie certifikátu nájdete nižšie.

Organické esenciálne oleje: suroviny, z ktorých sú esenciálne oleje vyrobené, sú pestované za najprísnejších podmienok, starostlivo vyberané podľa kvality a spôsobu pestovania, nemajú však vystavený certifikát. Náklady na vystavenie certifikátu v mnohých prípadoch, ďaleko prekračujú finančné možnosti pestovateľov, takže si to nemôžu dovoliť.

Voľné esenciálne oleje: suroviny z ktorých sú esenciálne oleje vyrobené, sa získavajú z divoko rastúcich rastlín a nie sú kultivované. Aj tieto suroviny sa však starostlivo vyberajú podľa čistoty, kvality a ekologických podmienok rastu.

USDA

I'll send it to you in vector tomorrow

USDA Oragnic je certifikát vydaný Americkou organizáciou (The United States Department of Agriculture), ktorá podporuje obchod, poľnohospodársku ekologickú výrobu, malé farmárske komunity, ochranu životného prostredia, znižovanie hladu vo svete a zaistenie bezpečnosti potravín a poľnohospodárskych plodín.

USDA sa zaoberá kontrolou a acertifikáciou produktov pochádzajúcich z ekologického poľnohospodárstva. Nastavuje podmienky pre ekologické pestovanie, zber divokých plodín a uchovanie kvality pri spracovaní, až po zabalenie.

Minimálny obsah zložiek z ekologického pestovania je 95% pri dodržaní všetkých podmienok, ktoré sa kontrolujú aj niekoľkokrát ročne.

USDA certifikát zakazuje používanie geneticky modifikovaných plodín, umelé hnojivá, chemické látky a pesticídy, ktoré negatívne ovplyvňujú životné prostredie a zdravie.

Zdroj:

http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome

Naše certifikované USDA oleje:

Ponuku organicky certifikovaných esenciálnych olejov stále rozširujeme.

KOSHER

Kosher znamená „vhodný“ alebo „správny“ – je to význam spojený s čistotou a mimoriadnym dohľadom nad správnymi metódami pestovania, zberu a výroby našich olejov, aby bola zachovaná ich čistota a tým vysoká účinnosť.

FAIR TRADE

FAIR TRADE je obchod založený na partnerstve. Je to certifikácia výrobkov, ktoré spĺňajú sociálne, ekonomické a ekologické normy. Zmyslom FAIR TRADE je možnosť pestovateľom, remeselníkom z krajín Afriky, Ázie a Latinskej Ameriky, uživiť sa vlastnou prácou pri dôstojných podmienkach.

V rámci obchodu FAIR TRADE dostávajú pestovatelia výkupnú cenu, ktorá odpovedá nákladom na pestovanie alebo výrobu a zároveň im umožňuje dôstojné živobytie. Obchod zahŕňa spravodlivé obchodné podmienky, dodržiavanie ľudských práv a šetrnosť k životnému prostrediu.

Základné princípy FAIR TRADE:

Výkupná cena vychádza z nákladov na pestovanie a dôstojného života

Dlhodobé obchodné vzťahy

Zákaz nútenej detskej práce

Dodržiavanie zmlúv Medzinárodnej organizácie práce (ILO)

Kontrolované využívanie pesticídov a iných pestovateľských chemických látok

Rozvoj miestnych komunít

Zákaz využívať geneticky modifikovaných surovín

Šetrné využívanie prírodných zdrojov

NON GMO

Zaručuje, že produkty použité na výrobu v akejkoľvek fáze výroby, nie sú geneticky upravované. GMO podlieha kontrole surovín, až po hotové výrobky. Analýzy a rozbory sú vykonávané na úrovni DNA.

Štandard “NON GMO” určuje požiadavky na preventívny systém riadenia produkcie tak, aby bolo zamedzené prípadnej kontaminácii produktov.

GMP

GMP sú postupy požadované na dosiahnutie súladu s pokynmi, ktoré kontrolujú autorizáciu a licencie na výrobu a predaj potravín a nápojov, kozmetiky, farmaceutických výrobkov, doplnkov výživy a zdravotníckych pomôcok. Tieto pokyny poskytujú minimálne požiadavky, ktoré musí výrobca splniť, aby zabezpečili, že ich výrobky majú trvale zamýšľanú vysokú kvalitu, od šarže po šaržu.

„Program certifikácie GMP“ je navrhnutý tak, aby overoval, či sú výrobné postupy v súlade so štandardizovaným súborom osvedčených výrobných postupov (GMP), ktorý vyvinula a schválila organizácia Natural Products Assotiation. Tento program je založený na komplexných inšpekciách výrobných zariadení tretích strán a dokumentácii súvisiacej s GMP na overenie dodržiavania požiadaviek štandardov NPA GMP.

NO ANIMAL TESTING

Zaručuje, že suroviny v celom procese spracovania, výroby a konečné výrobky neboli testované na zvieratách.

HACCP

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points – Systém analýzy rizika a stanovenia kritických kontrolných bodov) je globálne najrozšírenejším systémom zameraným na zaistenie bezpečnosti potravín.

Systém HACCP je založený na prevencii, teda na zásade, že rizikám je lepšie predchádzať, ako ich potom následne odstraňovať. Zakladá sa na nedeštrukčnej nepretržitej kontrole materiálov, podmienok, procesov a ich parametrov namiesto extenzívnej laboratórnej kontroly výrobkov.

Čo znamená skratka HACCP?

HACCP je systém kontrolných (rozhodujúcich) kritických bodov, ktorý zabezpečuje zavedením preventívnych opatrení, že sa ku konečnému spotrebiteľovi dostanú zdravotne neškodné potraviny – pomáha zaručovať bezpečnosť potravín.

H – hazard – riziko, nebezpečenstvo, ohrozenie
A – analysis – analýza, zistenie, preskúmanie
C – critical – kritický
C – control – rozhodujúci, kontrolný
P – points – body

Čo je zmyslom HACCP:

Identifikovať nebezpečné suroviny a potraviny z hľadiska prítomnosti alimentárnych patogénov a toxických látok,

Zistiť, či suroviny a potraviny sú schopné podporovať rozmnožovanie mikroorganizmov,

Identifikovať možné zdroje nebezpečenstva a miesta kontaminácie alebo vstupu do potravinového reťazca,

Určiť pravdepodobnosť, že mikroorganizmy v potravinách budú prežívať alebo sa rozmnožovať počas manipulácie s potravinami,

Zhodnotiť závažnosť a riziko nebezpečenstva a zdravotnú závažnosť.