Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré získavame s vaším dobrovoľným súhlasom registráciou na stránke www.aromasperky.sk, pri vyplnení webových formulárov alebo ebookov, nepodlieha zmluvnému obchodnému vzťahu. Osobné údaje sú v tomto prípade získavané a spracovávané podľa zákona č. 704/2017 Z.z o ochrane osobných údajov, podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679, ktorý nadobúda platnosť 25.5.2018.

Ako ich získame.

V tomto prípade sa osobné údaje zaznamenávajú do našej databázy len vtedy, keď nám poskytnete súhlas z vlastnej vôle, na konkrétny účel, napríklad v rámci registrácie na stránke alebo cez webový formulár (kde dobrovoľne zaškrtnete konkrétny účel).

Na aký účel môžu vaše osobné údaje použité (iba v prípade vášho súhlasu), zasielanie emailov:

 1. rady, návody, praktické skúsenosti z oblasti cukrovej depilácie
 2. obchodné ponuky tovaru a výrobkov, akcie
 3. v prípade vyplnenia registračného formulára na stránke www.aromasperky.sk sú vaše osobné údaje uložené v databáze užívateľov a nie sú poskytované žiadnym tretím stranám a nie sú vám zasielané žiadne informačné emaily.

Vyplnením údajov do webového formulára, vy sami zadávate podmienky užívania vašich osobných údajov a nám dávate Váš súhlas so spracovaním osobných údajov. Podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679  spracovávame vaše osobné údaje a vy máte možnosť, podľa zákonných podmienok, sa odhlásiť a Váš súhlas, tak vziať naspäť.

V prípade, ak pri vyplnení webového formulára, súhlasíte so zasielaním emailov, vaše osobné údaje sú zaznamenané v našej databáze u spracovateľa, teda u spoločnosti Smartselling a.s., s ktorou máme vypracovanú sprostredkovateľskú zmluvu, ktorá podlieha nariadeniu o ochrane osobných údajov EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, kde ich spracovávame iba na konkrétny účel, na ktorý ste nám dali dobrovoľný súhlas. Vaše osobné údaje sú spracované na marketingové účely alebo obchodné oznámenia, prostredníctvom elektronických prostriedkov a to na dobu do odvolania súhlasu z vašej strany.

V prípade, ak nebudete súhlasiť so zasielaním emailov, ani sa nestanete naším zákazníkom, budú vaše osobné údaje (meno, emailová adresa), zaznamenané iba na odoslanie webového formulára, eBooku a potvrdenie emailovej adresy.

Používame vaše údaje iba s vaším dobrovoľným súhlasom, aby sme Vás mohli informovať o našich produktoch a službách, prípadne zistiť Váš názor na ne. Účasť na týchto akciách je samozrejme dobrovoľná. Pokiaľ by ste s nimi nesúhlasili, môžete nám to kedykoľvek oznámiť a my urobíme nápravu. V prípade emailovej komunikácie sa z odberu emailov môžete kedykoľvek odhlásiť s pomocou odkazu na odhlásenie uvedeného v zápätí každého emailu. Alebo odoslaním sms správy.

Odvolanie súhlasu

Užívatelia Aromasperky.sk môžu kedykoľvek zrušiť súhlas so zasielaním emailov a obchodných oznámení, a to:

 • kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v päte každého obchodného oznámenia; alebo
 • namietať proti spracovaniu osobných údajov na Aromasperky.sk na e-mailovej adrese info@aromasperky.sk alebo na tel.čísle 0917 492 545.

Takisto môžu užívatelia stránky Aromasperky.sk požiadať o výmaz údajov z databázy užívateľov stránky.

Kto má prístup k osobným údajom

V prvom rade sú osobné údaje spracovávané firmou REMILA plus, s.r.o. a jej pracovníkmi. Všetky osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom sú zaviazané k mlčanlivosti a tento záväzok trvá aj po skončení ich spolupráce.

Spoločnosť REMILA plus, s.r.o. ďalej ako správca poveruje spracovaním osobných údajov ďalšie subjekty, ako tzv. spracovateľov. Spracovateľom je každý orgán, ktorý spracúva osobné údaje pre našu spoločnosť na účely a spôsobom, ktoré im stanovíme. V prípade, keď je so spracovaním vyžadovaný Váš súhlas, odovzdávame údaje spracovateľom iba v prípade, že ste súhlas udelili. Spracovateľom odovzdávame iba tie údaje, ktoré nevyhnutne potrebujú na zabezpečenie svojich služieb. Medzi spracovateľov, ktorých využívame, patria:

 • Websupport a.s. (správa webu) – v prípade riešenia problému na webovej stránke aromasperky.sk, majú prístup k údajom
 • SmartSelling a.s. (nástroje pre on-line marketing) – Meno, Priezvisko, Adresa, Email, Telefón

Ako dlho spracúvame vaše údaje

Osobné údaje sú spracovávané a evidované po celú dobu, po ktorú trvá váš súhlas s ich evidovaní a zasielaním emailových newsletterov, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom. Najdlhšie sú však obchodné oznámenia zasielané po dobu 5 rokov. Potom Vás požiadame o udelenie nového súhlasu.

Aké sú vaše práva

V súvislosti so spracovaním osobných údajov sa môžete na nás obrátiť a požadovať:

 • Informácie ohľadom osobných údajov, ktoré spracovávame, o účele a povahe spracúvania osobných údajov, vrátane informácie o prípadných príjemcoch osobných údajov mimo firmy REMILA plus, s.r.o.. Všeobecné informácie o činnostiach spracovania osobných údajov sú obsiahnuté v týchto pravidlách.
 • Prístup k údajom, ktoré ste nám poskytli, či už v priebehu registrácie alebo vytvorení objednávky. V prípade uplatnenia tohto práva Vám potvrdíme, či a aké konkrétne osobné údaje sú spracovávané a prípadne Vám budú tieto údaje sprístupnené spolu s informáciami o ich spracovaní.
 • Opravu osobných údajov, ak sú akokoľvek nepresné alebo neúplné. Iba v prípade aktuálnych údajov môžeme správne vybaviť Vašu objednávku.
 • Vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu (napr. blokáciu, opravu, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov), ak sa domnievate, že spracovávame vaše osobné údaje v rozpore s ochranou Vášho osobného a súkromného života alebo v rozpore s právnymi predpismi.
 • Výmaz osobných údajov (tzv. právo byť zabudnutý) alebo ich obmedzené spracovanie, ak už nie sú potrebné na uvedené účely, alebo ak už nemáme zákonný dôvod osobné údaje spracovávať, vrátane prípadov, keď s ich ďalším spracovaním nesúhlasíte. V rámci splnenia uvedených podmienok Vaše údaje úplne alebo čiastočne zlikvidujeme.
 • Prenesenie automatizovane spracovávaných osobných údajov získaných na základe Vášho súhlasu k inému subjektu, kedy odovzdáme Vaše osobné údaje v bežne používanom formáte Vám alebo inému správcovi podľa Vášho želania.

Ďalej môžu naši zákazníci vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov v prípade zasielania obchodných oznámení alebo vyhodnocovania nákupných preferencií, na základe ktorej okamžite ukončíme spracovanie osobných údajov pre tieto účely.

Mimo vyššie uvedené oprávnenia máte vždy možnosť obrátiť sa v prípade porušenia našich povinností so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov.

Bezpečnosť

Nakladanie s osobnými údajmi prebieha plne v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). Dbáme na bezpečnosť vašich osobných údajov a kladieme pri ich spracovaní veľký dôraz na technické aj organizačné zabezpečenie spracúvaných údajov.

Všetky osobné údaje v elektronickej forme sú uložené v databázach a systémoch, ku ktorým majú prístup iba osoby, ktoré potrebujú s osobnými údajmi bezprostredne nakladať na účely uvedené v týchto pravidlách, a to len v nevyhnutnom rozsahu. Prístup k týmto osobným údajom je chránený heslom a firewallom. Zabezpečenie osobných údajov je zo našej strany pravidelne testované a ochranu priebežne vylepšujeme.

Kontakt

S akýmikoľvek pripomienkami ohľadne spracovania osobných údajov, alebo v prípade uplatnenie svojich práv sa môžete na nás obracať emailom na adresu info@aromasperky.sk, alebo na telefónnom čísle 0917 492 545. Kontaktná osoba: Mgr. Alica Priečinská